วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

โครงงานเรื่อง:การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


ชื่อโครงงาน: การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


จุดประสงค์: เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้


สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง:สังคมศึกษา **การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ**


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน: เศษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิต ที่ในหลวง มีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา การแก้ไขปัญหาเศษฐกิจของประเทศไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒัน์และความเลี่ยนแปลงต่างๆในทางการเมืองไทยแล้วเศษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถปนาอำนาจนำด้านอุดมการณ์ ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง*กษัตริย์นิยม*ในสังคมไทยในฐานะ**กษัตริย์นักพัมนา** ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอุดมการณ์เศษฐกิจพอเพียง สิ่งเหล่านี้ถูกตอกย้ำและผลิตซ้ำโดยสถาบันทางสังคมต่างๆ


พระราชดำรัสเรื่องเศรษกิจพอเพียง: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นำความกราบบังคมทูลขอกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2542ทรงกรุราปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่แก้ไขไปเผยแผ่ เพื่อเป็นแนวทางของการปฎิบัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2542

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูอย่างสูงจาก *องค์กรสหประชาชาติ* ว่าเป็นปรัชญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนันสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางการพัมนาแบบยั่งยืนดดยมีนักวิชาการแนวเศษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศษฐกิจพอเพียง


แนวคิด: เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนครงสร้างทางสังคมของสัคมให้ดีขึ้นดดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ

1. การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค

2. ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองผลที่ดีขึ้นคือ

-เศษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ด้วยขนาดของประชากร

-ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

-รักษาสมดุลของระบบนิเวศและปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก


หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง: ระบบเศษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินให้ได้อย่างเพียงพอและประหยัดตามกำลังของเงินบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้ยืมและถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง ช่วยผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขว้างในขณะนี้เพราะสภาพการดำรงชีวิตแบบสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝังหรือกระตุ้นด้วยให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินปัจจัยในการดำเนินชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว การแต่งตัวตามแฟชั่น ฯลฯ เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจึงเกิดเป็นวัฎจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้


สรุปผล: การดำเนินชีวิตตามแนวเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างมีความสุข มีกินมีใช้ ครอบครัวมีเงินเก็บและพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงทรงดำรัสไว้ เพื่อให้คนไทยพึ่งตนเองและกินใช้อย่างประหยัดเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ที่สามารถดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงดำรัสไว้ได้นั้นจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตดำเนินชีวิตโดยไม่ลำบากชีวิตมีความสุขจากการพึ่งตนเอง


ข้อเสนอแนะ: การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรินั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตนเองวันเดียวทั้งหมดแต่เราค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปที่ละอย่าง อย่างเช่นการเก็บออมเป็นต้น